Početna strana
Ponuda, cjenik
Baza znanja
Nove inačice
Druge stranice
Foto galerija
Kontakt
Email Mepečat

 

 

Postavljanje maksimuma istovremeno otvorenih datoteka za DOS programe

 

 

Windows 95/98

U najstarijim inačicama Windows-a, maksimalan broj istovremeno otvorenih datoteka definira se u datoteci CONFIG.SYS. Ta se datoteka nalazi u root direktoriju boot tvrdog diska (najčešće C:\) i radi se o običnoj tekstualnoj datoteci koja se može editirati s Notepad-om kroz Windows-e ili Edit-om iz MS-DOS Prompt-a.

 

Tipični sadržaj datoteke CONFIG.SYS:

 

device=c:\windows\himem.sys

device=c:\windows\emm386.exe noems ram

dos=high,umb

files=250

device=c:\windows\command\display.sys con=(ega,437,1)

country=038,852,c:\windows\command\country.sys

 

Deklaracija FILES=250 definira da je, za DOS programe, maksimalan broj datoteka koje se mogu istovremeno otvoriti 250. Ovaj parametar prima brojeve do 255, ali nema smisla preko 250. Ako u datoteci CONFIG.SYS postoji više od jedne deklaracije FILES=xxx, sustav u obzir uzima zadnju po redu. Promjene u datoteci CONFIG.SYS uzimaju se u obzir tek kod ponovnog restarta Windows-a.

 

 

Windows ME

Kod Windows ME, datoteka CONFIG.SYS više ne postoji. Maksimalan broj istovremeno otvorenih datoteka definira se u datoteci SYSTEM.INI. Ta se datoteka nalazi u %windir% direktoriju (najčešće C:\WINDOWS) i radi se o običnoj tekstualnoj datoteci koja se može editirati s Notepad-om kroz Windows-e ili Edit-om iz MS-DOS Prompt-a.

 

U datoteci SYSTEM.INI treba potražiti paragraf [386Enh] i unutar njega otvoriti novi red, te u njega upisati:

 

PerVMFiles=220

 

Deklaracija PerVMFiles=220 definira da je, za DOS programe, maksimalan broj datoteka koje se mogu istovremeno otvoriti 240 (20 više od broja navedenog u deklaraciji). Ovaj parametar nema smisla preko 230. Promjene u datoteci SYSTEM.INI uzimaju se u obzir tek kod ponovnog restarta Windows-a.

 

 

Windows NT/2000/XP/2003/Vista

Kod NT inačica Windows-a, maksimalan broj istovremeno otvorenih datoteka za svaku kopiju Command Prompt-a definira se u datoteci CONFIG.NT. Ta se datoteka nalazi u %SystemRoot%\System32 direktoriju (najčešće C:\WINDOWS\SYSTEM32 za Windows XP/2003 ili C:\WINNT\SYSTEM32 za Windows NT/2000) i radi se o običnoj tekstualnoj datoteci koja se može editirati s Notepad-om kroz Windows-e ili Edit-om iz Command Prompt-a.

 

U datoteci CONFIG.NT, po instalaciji Windows-a (default), u zadnjem redu je deklaracija FILES=40. Treba ju promijeniti u:

 

FILES=240

 

Deklaracija FILES=240 definira da je, za svaki Command Prompt maksimalan broj datoteka koje se mogu istovremeno otvoriti 240. Ovaj parametar nema smisla preko 250. Promjene u datoteci CONFIG.NT uzimaju se u obzir kod svakog slijedećeg pokretanja Command Prompt-a, pozivanja bilo kojeg DOS programa, pozivanja CMD.EXE ili COMMAND.COM (nije potrebno restartati Windows-e).

 

 

Napomena

Ako pokušavate editirati CONFIG.SYS, SYSTEM.INI, CONFIG.NT iz Windows-a, imajte na umu da ih možda nećete vidjeti ili prepoznati. To ovisi da li je Windows-ima dozvoljeno da prikazuju ekstenzije za registrirane vrste datoteka (što .SYS, .INI i .NT uvijek jesu) i/ili da li je Windows-ima dozvoljeno da prikazuju sistemske datoteke (.SYS).

 

Kod NT Windows-a (NT/2000/XP/2003), za svaki Command Prompt (svaki DOS program) moguće je postaviti polazne parametre u datoteku različitu od CONFIG.NT.

 

Upute su pripremljene u najboljoj namjeri, no primjenjujete ih na vlastitu odgovornost. Torus d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za eventualne posljedice primjene ovih uputa.

 

 

 

Dokument: ver. 1.02, 29.07.2007. 

|Početna strana||Ponuda, cjenik||Baza znanja||Nove inačice||Druge stranice||Foto galerija||Kontakt|